หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2564
 
  การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ไฟล์แนบ
  o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ไฟล์แนบ
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    - 038 ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลลําเหย เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่นdoc ไฟล์แนบ
    - 038 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จิตธรรม สร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ ไฟล์แนบ
    กิจกรรม
  แผนป้องกันการทุจริต
  o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
    - แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) ไฟล์แนบ
    - แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 ไฟล์แนบ
  o40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ไฟล์แนบ
  o41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ไฟล์แนบ
 
   1      2      3      4     (5)     6