หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2564
 
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไล่โว่ เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไฟล์แนบ
  o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไฟล์แนบ
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
    แบบสอบถามความพึงพอใจ
    เว็บบอร์ด
  o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
    - ประชาคมหมู่บ้าน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ไฟล์แนบ
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  o34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
    - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไล่โว่เรื่อง การแสดงเจตจํานงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร ไฟล์แนบ
  o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    - ประกาศเจตนารมณ์องค์การบริหารส่วนตําบลไล่โว่ การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ไฟล์แนบ
    - การประชุมเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลไล่โว่ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไฟล์แนบ
 
   1      2      3     (4)     5      6